Uçuk (Herpes Simpleks Enfeksiyonu)

Uçuk (Herpes Simpleks Enfeksiyonu)

 • 2 tip herpes simpleks virüsü vardır.
 • HSV 1,oral enfeksiyonlardan(herpes labialis)
 • HSV 2 de çoğunlukla genital ve anal bölge enfeksiyonlardan(herpes genitalis) sorumludur.
 • HSV,latent kalma özelliği olan bir virüstür.
 • Herpes simpleks enfeksiyonları,daha önce virusla temas edip etmemesine göre primer ve rekürren olmak üzere ikiye ayrılır
 • Virüsle ilk karşılaşmada oluşan enfeksiyona primer enfeksiyon,
 • Latent virüsün aktive olması sonucu oluşan enfeksiyona ise rekürren enfeksiyon denir.
 • Primer enfeksiyon genellikle çocuklarda olur.
 • Primer enfeksiyondan sonra kişi taşıyıcı konumuna geçer.
 • Taşıyıcılarda virüs arka kök ganglionlarında latent olarak kalır.
 • Bulaşma kişisel yakın temas sonucu oluşur.
 • Virus partikülleri müköz membranlardan veya travmatize  olmuş epitelden geçer.

z3    z4  z1  z
K
olaylaştıran faktörler

 • Stresler
 • Fiziksel travmalar
 • Güneş yanıkları
 • Ateş
 • Fokal enfeksiyonlar
 • Menstrüasyon
 • Malign hastalıklar
 • Sistemik enfeksiyonlar

Primer enfeksiyon

 • Çoğunlukla 6 ay-5 yaş arası çocuklarda görülür.
 • Kuluçka süresi otalama 5 gündür.(2-20 gün)
 • İnokülasyon yerinde vezikül gelişir.
 • Bölgesel hassas LAP olabilir.
 • Primer HSV enfeksiyonları
  – Herpetik gingivostomatit,
  – Primer herpes genitalis,
  – Herpetik keratokojonktivit,
  – Herpetik dolama (whitlow) ve
  – Neonatal HSV enfeksiyonlarıdır.
 • En sık ginjivostomatit şeklinde kendini gösterir.
 • Hastalık ateş,halsizlik,huzursuzluk ve iştahsızlık ile başlar.
 • Ginjivada eritem ve ödem,salyada artış vardır.
 • Ağız mukozasında,dilde,dudaklarda ve perioral bölgede patlayıp ülsere dönüşen veziküller gözlenir.
 • Primer enfeksiyon deride,periorbital bölgede,hatta genital bölgede de görülebilir.
 • Çocuklarda genital herpes otoinokülasyonla HSV 1′ e bağlı ya da cinsel istismar nedeniyle HSV 2’e bağlı olabilir.
 • Bu nedenle,genital herpes enfeksiyonunda tiplendirme önemlidir.
 • Primer enfeksiyon lezyonları 10-14 gün içinde azalır,ancak viral dökülme üç haftaya kadar sürebilir.

z  z1  z2
Herpetik dolama

Tanı

 • Tanı genellikle klinik bulgularla konulur.
 • Şüpheli durumlarda;
  – Tzank yayma
  – Viral kültür
  – Polimeraz zincir reaksiyonu
  – Direkt immünflöresan mikroskopisi
  – Serolojik testler
 • Hızlı tanı koyduran yöntemler tercih edilir.
 • En hızlı test Tzanck yaymadır.
 • Tzanck yayma sitolojik bir tekniktir.
 • Vezikülden yapılan yaymada çok çekirdekli dev hücrelerin görülmesi herpetik enfeksiyonu düşündürür.
 • Serolojik testler rekürren enfeksiyonlara fikir vermemektedir.
 • IgM antikorlarının pozitifleşmesi 10-14 gün sürebilir.

Tedavi

 • Ağrı ve kaşıntıya yönelik destekleyici tedaviler önerilir.
 • Sekonder bakteriyel enfeksiyonlardan korumak amacıyla topikal antibiyotikli kremler uygulanır.
 • Hastalık ve viral dökülme süresini kısaltmak için sistemik antiviral tedavi uygulanabilir.
 • Asiklovir 15mg/kg/gün,günde 5 kez 7 gün verilebilir.
 • Beslenme öncesi ağrıyı azaltmak için novakain-gliserinli damla veya daha büyük çocuklarda klorheksidin gargara kullanılabilir.
 • Özellikle periorbital bölgenin primer enfeksiyonlarında keratit,körlük gibi riskler olduğundan mutlaka sistemik tedavi gerekir.
 • İmmünsupresif hastalarda parenteral asiklovir tedavisi verilmelidir.
 • Primer ve nüks genital herpeste enfeksiyon şiddetine bakılmaksızın sistemik antiviral tedavi önerilir.
 • Sistemik ajanlar, asiklovir, valasiklovir ve famsiklovir’dir.
 • Valasiklovir ve famsiklovir’in çocuklarda kullanımı ile bilgiler yeterli değildir.
 • Bu ilaçların ilk klinik belirtilerin ortaya çıkmasını izleyen ilk 48 saat içinde kullanılması önerilmektedir.

Rekürren Enfeksiyon

 • Latent virüsün aktive olması sonucu oluşyr.
 • İmmünsüpresyon,stres,ultraviyole ,yorgunluk,travma(deri bütünlüğünün bozulması) gibi durumlarda ortaya çıkabilir.
 • Deri lezyonlarından önce kaşıntı,uyuşma gibi prodromal belirtiler olabilir.
 • En sık vermilyon sınırında gruplaşmış veziküller şeklinde ortaya çıkar.
 • Ayrıca primer enfeksiyonun görüldüğü bölgelerde de görülür.
 • Primer enfeksiyon periorbital bölgede olduysa rekürren enfeksiyon da periorbital bölgede görülür.
 • Veziküller püstüle dönüştükten sonra kurutlanarak ve genellikle skar bırakmadan iyileşir.
 • Rekürren enfeksiyon kendini sınırlayan bir enfeksiyon olduğu için tedavi gerekmeyebilir.
 • Ancak komplikasyon olabilecek lokalizasyonda(periorbital bölge gibi) ya da şiddetli olgularda sistemik tedavi gerekebilir.
 • Diğer vakalarda enfeksiyon süresini kısaltmak için topikal asiklovir,günde 5-7 kez kullanılabilir.

z5 z

Neonatal herpes simpleks enfeksiyonu

 • Vajinal doğum anında anneden bebeğe bulaş sonucu oluşur.
 • Neonatal HSV enfeksiyonu üç şekilde görülebilir.
 • Deri-göz-mukoza enfeksiyonu,bebek 10-12 günlükken ortaya çıkar.
 • Travma olan bölgelerde veziküller şeklinde görülür.
 • Oral mukozada vezikül,erozyon ve ülserler,gözde konjuktivit ve keratit izlenebilir.
 • Neonatal HSV enfeksiyonlarının %20’si bu şekilde kendini gösterir.
 • Genellikle sistemik bulgu görülmez.
 • Erken antiviral tedavi ile prognoz çok iyidir.
 • Tedavi edilmeyen vakalarda disseminasyon görülebilir.
 • Dissemine enfeksiyon,yenidoğanların %25’inde görülür.
 • Hayatın ilk birkaç gününde yaygın lezyonların yanı sıra hepatik,pulmoner ve nörolojik disfonksiyon görülür.
 • Erken tanınıp tedavi edilmezse mortalitesi çok yüksektir.
 • Santral sinir sistemi enfeksiyonu,vakaların üçte birinde ensefalit/meningoensefalit şeklinde görülür.
 • Semptomlar genellikle 2-3 haftalıkken ateş,letarji,huzursuzluk ve fokal nöbetler şeklinde başlar.
 • Deri bulgusu yoktur.
 • Erken tedavi edilmeyen hastalarda mortalite ve nörolojik sekeller görülür.

Human Herpes Virüs Enfeksiyonları

 • HHH – 1 (Herpes simpleks virüs-Tip 1, arka kök ganglionlarında latent kalır)
 • HHH – 2 (Herpes simpleks virüs-Tip 2, arka kök ganglionlarında latent kalır)
 • HHH – 3 (Varisella  – zoster virüsü, arka kök ganglionlarında latent kalır)
 • HHV – 4 (Ebstein – Barr virüsü – lenfoid dokularda latent kalır)
 • HHV – 5 (Sitomegalo virüs, perifereal lökositlerde latent kalır)
 • HHV – 6 (Rozeola infantum etkeni, perifereal lökositlerde latent kalır)
 • HHV – 7 (Pitriazis rozea etkeni, perifereal lökositlerde latent kalır)
 • HHV – 8 (Kaposi sarkomu etkeni, lenfoid dokularda latent kalır)
 • Bu virüslerin oluşturdukları enfeksiyonlar latent kalıp zaman zaman belirti verirler.
 • Organizmada yaşam boyu sürme özelliğine sahiptirler.

 

 

Evans,S.E.Derinin viral enfeksiyonları.Katkı Pediatri Dergisi 2013;35(3):307-314.(6Şubat 2015)
Viral deri hastalıkları.http://www.dicle.edu.tr/Contents/6ff499c4-df35-4e71-a642-a6e7993f6f3d.pdf(6 Şubat 2015)