Kawasaki Hastalığı

Kawasaki Hastalığı

 • Daha çok 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ve 5 günden fazla ateşin sürdüğü bir hastalıktır.
 • Altı aydan küçük ve sekiz yaştan büyük çocuklarda nadir görülür.
 • Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir.
 • Tedavi edilmeyen hastaların  %20-25’inde koroner arter tutulumu(kalp tutulumu) gelişebilir.
 • Kalp tutulumu nedeniyle erken teşhis ve tedavi çok önemlidir.
 • Hastalık sıklıkla enfeksiyon hastalıkları ile karıştırılabilmekte bu da geç teşhise yol açabilmektedir.

KH  KH3  KH5  KH6

Belirtiler ve teşhis

 • 5 günden fazla süren ateş ve aşağıdaki belirtilerden dördünün olması durumunda kawasaki hastalığı düşünülür.
  –        İki taraflı konjunktival kanlanma (nonpürülan)
  –        Servikal lenfadenopati
  –        Ağız içi değişiklikleri
  –        El ve ayak değişiklikleri
  –        Kızamığı düşündüren, gövdeye yerleşen döküntü

KH7  KH4  KH1  KH

Ateş

 • Antibiyotiklere ve ateş düşürücülere cevap vermeyen, sürekli olan bir yüksek ateş vardır.
 • Ateş ile beraber genel durum bozukluğu ve huzursuzluk söz konusudur.
 • Ateş genellikle 39 C’nin üzerinde olup çoğu hastada 40 C’nin üzerindedir.
 • Ateş 1-2 hafta devam eder.Bazı hastalarda 3-4 hafta hatta daha uzun süreli de seyredebilir.
 • Uygun tedavi edildiğinde genellikle 2 gün içinde normale döner.

İki taraflı konjunktival kanlanma (nonpürülan)
Gözde kanlanma ile birlikte pürülan olmayan konjunktivit vardır.

Servikal lenfadenopati
Hastaların yaklaşık %50’sinde genellikle tek taraflı sert  1,5 cm çapından büyük servikal beze vardır.

Ağız içi değişiklikleri
Ağız ve dudakta çatlaklar,ağız içinde yer yer aftöz stomatit ,çilek dili bulunabilir.

El ve ayak değişiklikleri
El ve ayaklarda parmak uçlarında belirgin olan lokal şişlik,ağrı,eritem olabilir.
Tırnak diplerinden başlayan eldiven-çorap şeklinde soyulmalar görülebilir.

Döküntü
Gövdeye ve kol bacaklara yerleşen kızamığı anımsatan döküntüler vardır.

Kawasaki hastalığında diğer klinik bulgular
– Koroner arter tutulumu (% 19)
– Safra kesesi hidropsu
– Artrit, artralji
– Huzursuzluk
– Aseptik menenjit
– BCG aşı bölgesinde kabarıklaşma

Kawasaki hastalığında klinik evreleme
– Akut ateşli dönem (İlk 10 gün)
– Subakut dönem (10-20 gün)
– İyileşme dönemi (20 günden sonra)

Laboratuvar

 • Lökositoz, sola kayma ve anemi sıktır.
 • Sedimentasyon ve C-reaktif protein (CRP) viral hastalıklarda pek görülmeyen şekilde belirgin yüksektir.
 • Trombositoz aktivite ve izlemde ana bulgudur.
 • Trombositoz (genellikle >450000/mm3 ) hastalığın 7. gününden sonra ortaya çıkar ve hastalığın subakut evresinde 600000/mm3 hatta 1000000/mm3 üzerine çıkabilir. Komplike olmayan vakalarda 4-8 hafta içerisinde normale döner.
 • Karaciğer enzimleri yüksek olabilir.
 • Hipoalbüminemi ,hipoproteinemi
 • Üretrite bağlı steril piyüri
 • Beyin omurilik sıvısı incelemesinde pleositoz

Ayırıcı tanı

 • Stafilokoksik toksik şok sendromu
 • Kızıl
 • Stevens-Johnson sendromu
 • Viral Hastalıklar
  –     Kızamık
  –     Adenovirüs enfeksiyonları
  –     Enterovirüs enfeksiyonları
  –     Parvovirüs enfeksiyonları

Tedavi

 • Asetil salisilik asit,intravenöz immün globülin kullanılır.
 • Yanıt alınamama durumunda kortikosteroidler ,anti-TNF ilaçlar(özellikle de infliksimab ) tedaviye eklenebilir.

İnkomplet(atipik) kawasaki hastalığı

 • En az 5 gün süren ateş
 • Tanı ölçütlerinin en az ikisinin varlığı
 • Klinik tabloyu açıklayabilecek nedenin olmaması
 • Yüksek düzeyde iltihap göstergeleri
 • Koroner arterlerde etkilenme
 • İnkomplet Kawasaki hastalığı düşünülen çocuklar sıklıkla süt çocuğudur ve yaşları 6 ayın altındadır.

Hocaların önerileri…

 • Eğer bir çocuk dirençli ateşle birlikte belirgin huzursuzlukla başvurursa mutlaka Kawasaki hastalığı açısından değerlendirilmelidir.
 • Kawasaki hastalığının döküntüsü bir çok döküntülü hastalıkla karışabilir.
 • Hastalığın komplikasyonlarını azaltmak amacı ile ateşin başlamasından sonraki ilk 7 günde mutlaka IVIG’i uygulanmalıdır.
 • Kawasaki hastalığı düşünülen her çocuk mutlaka çocuk kardiyoloğu tarafından da muayene edilmelidir.

 

Kasapçopur,Ö.Kawasaki Hastalığı.http://194.27.141.99/dosya-depo/dersnotları.(26 Ağustos 2014)