Alerji Testleri

Alerji Testleri

 • Alerjik hastalıklarda tanı,hastanın ayrıntılı öyküsü,muayenesi ve laboratuvar testleri ile konulur.
 • Tanıda kullanılan başlıca laboratuvar yöntemleri şunlardır.

Testler

 • Eozinofil sayımı
  – Kan
  – Nazal
  – Balgam
 • IgE
  – Total
  – Spesifik
 • Yama testi
 • Bazofil aktivasyon testi
 • Provakasyon testleri

Eozinofil sayımı

 • Alerjik hastalarda kanda ve dokuda eozinofiller artmaktadır.
 • Periferik kanda eozinofillerin >%4 olması eozinofili olarak kabul edilir.
 • Ancak alerjik hastalıklarda her zaman eozinifli görülmemektedir.
 • Öte yandan eozinofili mevcudiyeti de her zaman alerjik hastalığı göstermemektedir.
 • Bu nedenle eozinofilinin tanısal değeri çok anlamlı değildir.
 • Yine burun salgısı yaymalarında eozinofillerin >%4 olması nazal eozinofili olarak değerlendirilir.
 • Ancak teknik ve değerlendirmedeki güçlükler,yeterli sensitivite ve spesifiteye sahip olmaması nedeniyle artık  pek kullanılmamaktadır.
 • Balgamdaki eozinofiller kandaki eozinofillere göre astım açısından daha duyarlı ve özgündür.
 • ECP(Eozinofilik Katyonik Protein): Eozinofillerden salgılanan,balgam ve nazal sekresyonlarda ölçülebilen bir proteindir.
 • ECP,alerjik ve enflamatuvar hastalıklar sırasında aktif eozinofillerden salgılanır.
 • Astım,alerjik rinit ve atopik dermatitte yüksek ECP seviyeleri saptanmıştır.
 • Ancak eozinofil sayıları ile mukayese edildiğinde bir üstünlüğü gösterilememiştir.
 • Bu nedenle klinik kullanımı önerilmemektedir.

z1 z2   z

IgE
Total IgE

 • Serum IgE seviyeleri yaşa göre değişmektedir.
 • Serum IgE değerleri alerjik hastalıklarda artmaktadır.
 • Ancak alerjik hastaların yaklaşık dörtte birinde ise normal seviyeler saptanmaktadır.
 • Öte yandan alerjik hastalıklar dışında da birçok hastalıkta total IgE seviyeleri yüksek olmaktadır.
 • Bu nedenle  alerjik hastalıkların tanısı ve takibi için bakılması önerilmemektedir.
 • Alerjik bronkopulmoner aspergilloz da ise total IgE sevyesinin >1000kU/l olması tanı kriteridir.
 • Serumdaki miktar belirlenirken litre başına kilo-birim(kU/l) olarak ya da 1IU=2.42ng protein olacak şekilde belirlenir.

Spesifik IgE

 • Alerjene özgü IgE iki yöntemle belirlenir.
  – Kanda spesifik IgE ölçümü
  – Deri testleri

Kanda spesifik IgE ölçümü

 • ELİSA ile değerlendirilir.
 • Kanda antijene özgü IgE’yi kantitatif olarak ölçer.

Deri testleri

 • Spesifik IgE ölçümünün diğer bir testidir.
 • Testte kullanılacak alerjenler,hastanın klinik öyküsüne göre belirlenir.
 • Uygun şekilde yapılmazsa yanlış pozitif ve negatif sonuçlar verebilir.
 • Pozitif reaksiyonlar klinik bulgularla uyumlu ise anlamlıdır.
 • Epidermal(prick testi) ve intradermal  testler kullanılmaktadır.

Deri Prick Testi(SPT)

 • Deri prick testleri(SPT) kolay,pratik,güvenilir testlerdir.
 • Güvenli olmakla beraber nadiren anafilaksi bildirilmektedir.
 • Ig E aracılığı ile oluşan alerjileri saptamada yardımcıdır.
 • Aeroalerjenler,besinler,bazı ilaçlar ve birkaç kimyasal madde alerjenini saptamada kullanılırlar.
 • Her yaş grubunda uygulanabilir.
 • 15-20 dakikada sonuç alınır.
 • Doğru sonuçların alınabilmesi için alerj uzmanı tarafından yapılmalı ve yorumlanmalıdır.
 • SPT tek başına alerji için tanı koydurucu değildir.
 • Çünkü sağlıklı insanlarda da pozitif deri testleri görülebilir.
 • Testin pozitifliği 3 milimetreden geniş kabarıklık oluşmasıdır.
 • Kabartının çapı ne kadar büyükse klinikten sorumlu alerjenin o olma olasılığı o kadar yüksektir.

Z Z2 Z3 Z4

İntradermal testler

 • Bu testlerde alerjen özütleri,tüberkülin enjektörü ile intra dermal uygulanarak yapılır.
 • İntradermal testlerin sensivitesi yüksek spesifitesi düşüktür.
 • Yani yanlış pozitif sonuçlar alınabilmektedir.
 • Bu nedenle klinik belirtiler dikkate alınmalıdır.
 • İntradermal testler tüm antijenlerle uygulanamaz.

Deri testlerini etkileyen faktörler

 • Alerjen özütleri: Kullanılan özütlerin kalitesi çok önemlidir.
 • Standardize edilmemiş özütlerle yanlış negatif sonuç alınabilir.
 • Biyolojik yöntemler ile hazırlanmış ve etiketlenmiş,gücü,bileşimi,stabilitesi gözden geçirilmiş özütler kullanılmalıdır.
 • Test yapılan vücut alanı: Test yapılan vücut alanı sonuçları etkileyebilir.
 • Sırt bölgesinde alt sırt bölgesi,üst sırt bölgesinden daha reaktif,
  tüm sırt bölgesi ise önkol bölgesinden daha reaktifdir.
 • Önkola test uygulanırken antekübital bölgeden 3cm,bilekten ise 5cm uzaklık olması önerilmektedir.
 • Yaş: Deri testleri her yaşta yapılabilir.
 • Ancak inhalan alerjenlerle erken çocukluk çağında pozitif yanıt alınmadığı halde ilerleyen yaşlarda pozitif yanıt alınabilir.
 • Deri reaksiyonları yaşla birlikte değişebilir.
 • Patolojik durumlar: Atopik dermatit,kr.böbrek yetmezliği,kanser hastaları,deri reaksiyonlarında azalma görülür.
 • Cins,ırk,testin yapılma zamanı: Bunlar deri testi sonuçlarını etkilememektedir.
 • Polen alerjisi olanlarda deri duyarlılığı polen mevsiminden sonra en yüksek düzeydedir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar deri testi sonuçlarını etkileyebilir.
 • Bir haftadan kısa süre ile kullanılan steroidler deri reaksiyonlarını etkilememektedir.
 • H1 antihistaminler endurasyon ve hiperemi yanıtını inhibe ederler.
 • İkinci kuşak H1 antihistaminler deri reaksiyonlarını 3-7 gün baskılarlar.
 • H2 antihistaminlerin tek başına inhibitör etkileri bulunmamaktadır.

Yama testi (Patch testi )

 • Yama testi,Tip IV hipersensitivite reaksiyonu olan alerjik kontakt dermatit tanısında kullanılır.
 • Ayrıca besin alerjilerinde ve ilaç alerjilerinin tanısında da yama testleriden yararlanılır.
 • Test materyalleri sırt bölgesine uygulanır ve hipoalerjen bant ile sabitlenir.
 • Ya da kullanıma hazır bantlar kullanılır.(T.R.U.E. test ülkemizde bulunmaktadır)
 • Yamaların sırtın orta hattına veya skapulalar arasına uygulanmasından kaçınılır.
 • Bantlar sırta uygulanamıyorsa, kolların üst dış bölümlerine de uygulanabilir.
 • Yama testi uygulamasından birkaç saat sonra başlayan şiddetli kaşıntı, yanma ve eritem gelişebilir.
 • Bu gibi durumlarda,hekime ulaşılamıyorsa  test materyalleri çıkarılır.
 • Test bölgesinin ıslanmamasına,bantların yerinden ayrılmamasına özen gösterilir.
 • Bu amaçla banyo,aşırı aktiviteden(terleme) uzak durulur.
 • Sırta uygulanan test materyeli  48 saat sonra çıkarılır.
 • Test alanı kalemle belirlenir ve yarım saat sonra değerlendirilir.
 • Geç reaksiyonlar açısından testler 72-96.saatlerde ve gerekirse 7.günde yeniden değerlendirilir.

z z z1 z

Yama testinin değerlendirilmesi
Değerlendirme Klinik yorum
0 Reaksiyon yok Kontakt alerji yok
+/- Hafif eritem Kuşkulu reaksiyon
+ Eritem,infiltrasyon ve ödem Olası kontakt alerji
++ Eritem,infiltrasyon,vezikül Alerjik kontakt dermatit
+++ Vezikülobüllöz ve/veya ülseratif reaksiyon Alerjik kontakt dermatit (kesin)

Bazofil aktivasyon testi (BAT)

 • BAT inhalanlar,hymenoptera venomları,lateks,kas gevşeticiler,beta-laktam antibiyotikler,
  pirazolonlar ve NSAID’lere bağlı alerjileri saptamakta yararlıdır.
 • Henüz rutin uygulamaya girmemiş testlerdir.

z3 z4 z1

Provokasyon testleri

 • Bronş,nazal ve oral provokasyon testleri uygulanmaktadır.